Synonym word of velvety:

creamed, feathery, fluffy, gloppy, gooey, gooky, goopy, greasy, gunky, luscious, lush, milky, oily, rich, soft, velvety


Antonyms:  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular
Synonyms:  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular